Seks jest, Seks nie jest

English below
Warto Zrozumieć….
Dobrze jak:
Seks jest związany z bliskością.
Seks jest związany z zaufaniem.
Seks jest związany z szacunkiem.
Seks jest związany z chęcią.
Seks jest związany ze spokojem.
Seks jest związany z wyborem.
Seks jest związany ze zgodą.
Seks jest związany ze swobodą.
Seks jest związany z przyjemnością.
Seks jest związany z odpowiedzialnością.
Seks jest związany z wiedzą.
Seks jest związany ze świadomością.
Seks jest związany ze zrozumieniem.
Seks jest związany z mądrością.
Jeśli seks jest związany z powyższymi aspektami: ma sens i jest normalną i przyjazną częścią relacji między Ludźmi.

IMG_1745

Dobrze jak:
Seks nie jest związany z brakiem zaufania.
Seks nie jest związany z brakiem szacunku i poniżaniem.
Seks nie jest związany z niechęcią.
Seks nie jest związany z niepokojem.
Seks nie jest związany z agresją.
Seks nie jest związany z przymusem.
Seks nie jest związany z presją.
Seks nie jest związany z niezgodą.
Seks nie jest związany ze skrępowaniem.
Seks nie jest związany z nieprzyjemnością.
Seks nie jest związany z niewiedzą.
Seks nie jest związany z nieodpowiedzialnością.
Seks nie jest związany z nieświadomością.
Seks nie jest związany z niezrozumieniem.
Seks nie jest związany z głupotą.
Jeśli seks jest związany z którymś z powyższych aspektów: nie ma sensu i jest nieprzyjazną, pełną niezrozumienia i niewiedzy częścią relacji między Ludźmi.

Seks nie jest orgazmem (orgazm może być elementem seksu – nie ma znaku równości między nim, a seksem i nie musi wystąpić za każdym razem w połączeniu z seksem).
Seks nie jest bliskością. Seks (w sensie aktu) z niej może wynikać.

W SEKSIE UCZESTNICZĄ ISTOTY –NIE TYLKO CIAŁA ISTOT!!!
Seks może być elementem, niedobrze jak się staje fundamentem….
Błędem jest uznanie, że “energia seksualna” napędza Wszystko i nadawanie energii seksualnej fundamentalnego znaczenia.

Energia seksualna jest częścią Wszystkiego,  nie Wszystkim.
Można ją poznać, oswoić i kontrolować.
Do poznania potrzebna jest wiedza.
Na jakiej zasadzie działa nasz organizm?
Jakie rekcje w nim zachodzą?
Wiedza, że w naszym organizmie wydzielają się pewne substancje i wiedza jak wpływają na nas?
Jakie mamy nawyki?
Do czego jesteśmy przywiązani?
Co nam zaserwowano w “pakiecie” w ramach kulturowych przekazów?
….
Wiedza (czysta, pozbawiona krzywych połączeń i zależności oraz nadanych etykiet i znaczeń) – jest zawsze cenna i użyteczna.
Wiedza. Nie stereotypy…

It is good to Understand ….
It’s good when:
Sex is associated with closeness.
Sex is associated with trust.
Sex is associated with respect.
Sex is associated with desire.
Sex is associated with peace.
Sex is associated with choice.
Sex is associated with consent.
Sex is associated with freedom.
Sex is associated with pleasure.
Sex is associated with responsibility.
Sex is associated with knowledge.
Sex is associated with consciousness.
Sex is associated with understanding.
Sex is associated with wisdom.
If sex is associated with these aspects: it makes sense and is part of normal and friendly relations between the People.

It’s good when:
Sex is not associated with a lack of trust.
Sex is not associated with disrespect and humiliation.
Sex is not associated with reluctance.
Sex is not associated with anxiety.
Sex is not associated with aggression.
Sex is not associated with coercion.
Sex is not associated with the disagreement.
Sex is not associated with the constraint.
Sex is not associated with embarrassment.
Sex is not associated with the trouble.
Sex is not associated with ignorance.
Sex is not associated with irresponsible.
Sex is not associated with unconsciousness.
Sex is not associated with incomprehension.
Sex is not associated with stupidity.
If sex is associated with one of the aspects above: it makes no sense and is part of the relationship between People full of hostility, misunderstanding and ignorance .

Sex is not orgasm (orgasm can be part of sex – there is no equal sign between orgasm and the sex and orgasm does not need to occur every time in connection with sex).
Sex is not closeness. Sex (in the sense of the act) may be the result.

In sex are participating Creatures –NO ONLY BODY !!!
Sex can be an element, not good when it becomes the foundation ….
The mistake is to recognize that sexual energy has fundamental importance.

Sexual energy is a part of All, not All.
You can get to know it, to tame and control it.
People need knowledge.
How does our body work?
What Reactions were within it?
The knowledge that in our body secrete certain substances and knowledge of how they affect us?
What are our habits?
What we are attached?
What we were served a “package” in the context of cultural messages?
….
Knowledge (pure, devoid of curves connections and relationships, and conferred labels and meanings) – it is always valuable and useful.
Knowledge. Not stereotypes …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *