O pornografii i przekazie z niej bijącym

Pornografia w  miażdżącej większości pokazuje świat seksu w sposób mechaniczny i odrealniony. Spłyca akt o uczucia, bliskość, emocje, szacunek, dbałość, fascynację, zaufanie, często także wybór.
Dlaczego pornografia bazująca na poniżeniu i przedmiotowym traktowaniu Człowieka oraz pewne promowane i bezmyślnie powielane nawyki myślowe są złe w skutkach?

Bo pokazują seks w określony sposób. Pozbawiony bliskości, miłości.
Pełen poniżenia, agresji, siły.
Dodatkowo – zgodnie z “trendami” dzieli płcie na określone “role” – przy czym rola poniżanego często jest przypisana Kobietom, których ciała są traktowane jako narzędzia do zaspokojenia. I na tych wzorcach masy Ludzi budują swoją umiejętność podniecania się. Na tej iluzji budują swoje postrzeganie seksu.
Potem – zamiast być z kimś blisko – nawet w chwilach bliskości masy Ludzi myślą o obrazach które wcześniej zobaczyli w filmach porno.
Te obrazy ich stymulują. Działają jak zapalnik. Bez nich nie odpalają.
Dodatkowo kształtują w sobie pewne wyobrażenia i fantazje związane z promowanymi sposobami realizowania seksu.
A istotne jest to, że Ludzie oglądający nie rozumieją, że ważne mogą być inne wartości i nie odróżniają od Rzeczywistości tego co widzą. Na tym często budują swoje postrzeganie tej sfery, wchodząc także w emocje w ramach niej “proponowane” (dominująco powielane). Poprzez brak edukacji i wiedzy między innymi nie znają swojej cielesności ani organizmu, nie są z nimi w kontakcie.  Odgrywają jakieś role. Udają. Manipulują. Wykorzystują swoje ciała i ciało kogoś jako obiekty. Nie dostrzegają Istoty w środku. To z kolei albo nieumiejętność odróżniania dobra od zła i dostrzegania i/lub brak empatii.

Przez to, że w Społeczeństwie dwie płcie w relacji ze sobą grają chore ROLE i zachowują się schematycznie, w filmach, w których tych ról się nie odgrywa jest nieraz więcej naturalności, dlatego dostrzegam często więcej sensualności w filmach z samymi Mężczyznami, niż w filmach z Kobietami. Filmy z samymi Kobietami też mają w sobie mniej “grania” niż filmy mieszane.
W filmach “hetero” nie ma równowagi i w istocie nie są one dedykowane heteroseksualnym Kobietom, bo są skoncentrowane głównie na Kobietach (do granic nudy i absurdu) – bez skupienia na męskiej cielesności i czuciu, nałożone jest sporo wrzasków i sztucznych, drażniących jęków, dziwne miny i pozy mają często te Kobiety, obrazy są często porąbane (jak spust na twarz), wulgarne, nudne lub agresywne.
Tylko w filmach z samymi Mężczyznami zwykle widać twarz Faceta, jego mimikę, czucie, rozkosz, całe ciało…
Dominuje absurdalny brak harmonii i szerzenie udawania, grania ról, oraz szkodliwych “wzorców”, które są pełne przedmiotowego traktowania i poniżania.
Można się bawić w różny sposób, ale warto widzieć, że to jest tylko wtedy ok, gdy szanujemy drugą Osobę. Niestety w pornografii świat “zabawy” jest pomieszany ze światem “na poważnie” również w kwestiach związanych z biciem, poniżaniem. Często pokazane są też gwałty, które również przez wiele Osób traktowane są jako sytuacja stymulująca Ich seksualnie, co ma niebezpieczne przełożenie na Rzeczywistość w jakiej żyjemy.

Szkoda czasu na seks w którym Cię nie ma, a jest tylko Twoje ciało.
Szkoda czasu na seks, w którym nie ma Twojego partnera/partnerki, a jest tylko Jego/Jej ciało.
Szybkie zaspokojenie można przeprowadzić samemu/samej.
Słabo używać ciała drugiej Osoby jako narzędzia i przedmiotu, zapominając, że to element istnienia Istoty.
I słabo używać tak Swojego ciała…
W seksie biorą udział ISTOTY – nie tylko ich ciała.

PS: Reaguj. Jak reagujesz – to zmieniasz. Siebie i Wszystko.


About pornography

Why pornography is evil consequences?
Because it shows sex in a certain way. Deprived of closeness and love.
Full humiliation, aggression and strength.
In addition according to the “trends” divided the sexes on certain roles” humiliated person role is often attributed Women whose bodies are treated as tools to “satisfaction”.
And these patterns, weight people build their ability to excite themselves.
On this illusion they build their perception of sex.
Then – instead of being with someone close – even in moments of closeness mass of people think about the scenes that had previously seen in porn.
These images stimulate them. It works as a detonator. Without it they don’t release.
Additionally – they shape their ideas and fantasies about sex based on pornography.
And this is important that the people who watch it do not understand that there may be exist other important values and does not distinguish reality from what they see. They perception is often built on this “information” something, entering also the excitement in the framework of the “proposed” (dominant replicated). Through lack of education and knowledge among others, they do not know their flesh nor of the body are they are not in touch with them. They’re playing some role. They are not themselves. They manipulate.  They use someone’s body and their body as object. They do not see creatures inside. This, in turn, or the inability to distinguish good from evil and to notice and / or lack of empathy.

You can work on yourself to get rid of what harmful.
Through Understanding. Through the work. By distancing yourself from what harmful.
Too bad time for sex in which You’re gone, and it is only your body.
Too bad time for sex, which is not Your Partner and there is only his / her body.
Quick gratification can be done by yourself / herself.
Using of body of other people as tools and object is poor, forgetting that there is an element of Being.
Using of Your body in that way is not good too.
In sex participate BEINGS – not just their bodies.

PS: Be responsive. When you react – you change. Yourselves and Everything.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *