Współudział w pedofilii w KK

Brak reakcji sprzeciwu na zło – jest złem.
Nie sprzeciwił się poczynaniom KK ŻADEN dotychczasowy układ parlamentarny – za co za współudział oskarżać należy WSZYSTKIE układy “rządzące”.

Nie sprzeciwia się złu Człowiek, który wspiera przestępczą organizację i zasila ją środkami.
Organizacja, która chroni przestępców (np.: pedofilów) – JEST organizacją przestępczą.
Zatem: KK JEST organizacją przestępczą.

Co nie tak jest z Ludźmi, że wyrabiają sobie “totalne autorytety”, którym ślepo ufają na tyle, że odruch wyparcia wyraźnych sygnałów jest silniejszy niż rozsądek?
Popularny mechanizm wśród osób uzależnionych…
Brak uważności, czujności, ignorancja.

Nie wchodzę w wymyślane po to przez Ludzi historie, by omamić Innych i być przy władzy (niektórym Instytucjom udaje się ten myk powielać skutecznie tysiące lat), ale wiem, że są siły Dobra i Zła.
Sami je też tworzymy i przyciągamy. Wybieramy.
To dla mnie jasne, widoczne i odczuwalne.

Siły Mroku. Instytucja KK z tymi siłami jest mocno związana. W istocie.
Zgodnie z podziałem stosowanym przez Katolików – siły Szatana. Piekło.

Gdzie pedofil miał swój raj (jeszcze do niedawana rozległy)…?
Pomyślmy…
Dostęp do Dzieci, autorytet wśród zaślepionych nim Ludzi, wygodna posadka i krycie przestępstw …

Stop pedofilom w sutannach i kara za ukrywanie!

Kościelna mafia na terenie Polski jest traktowana innym prawem?
Układy, układziki? Kasa? Pozycja? Władza? Wygoda? Biznes?
-TAK.

Czas to skończyć…. Z przyzwoitości, wrażliwości, rozsądku, sprzeciwu.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
Popularny Kodeks karny.
Zawiera część trefnych i nielogicznych przepisów – do zmiany i przemyślenia. Jednak część jest ważna i być powinna.
Podaję przykłady, bo czegoś się czasem złapać w tej jeździe bez trzymanki – trzeba.

Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.
§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Art. 20. Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających.

Co do umyślności Ludzi wspierających KK – można mieć wątpliwości.
Może ten przepis złagodzi winę masowego ignoranctwa?

Art. 31. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.
§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć.

Kult w KK i kult KK można sprowadzić do rodzaju odurzenia, przysłaniającego zmysły i zdrowy rozsądek…
Z bycia odurzonym można wyjść. Czas na detoks i leczenie.

Edukacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *